top of page

TIETOSUOJASELOSTE

 

Tämä on Kuopio Water Sports Centre Tmi henkilötietolain (10 §: vaatimus laatia ja julkaista rekisteriseloste  ja 24 §: velvoite informoida tietosuojakäytännöistä) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

Laadittu 01.02.2021

Viimeisin muutos 01.02.2021

 

1. Rekisterinpitäjä

Kuopio Water Sports Centre Tmi

Posti Osoite: Lönnrotinkatu 3B B24, 70500 Kuopio

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Nic Riosa

Puhelinnumero: 044 957 9396

Sähköposti: info@kwsc.fi

 

3. Rekisterin nimi

KWSC asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu sekä rekisteröidyn antama suostumus.

 

KWSC asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Kuopio Water Sports Centre Tmi:n liiketoiminnan toteuttamiseen verkkokaupassa & asiakassuhteiden hoitamiseen (oikeutettu etu) sekä kohdennettuun markkinointiin (rekisteröidyn antama suostumus).

.

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin tallennetaan vain käyttötarkoituksen kannalta välttämättömät tiedot. KWSC asiakasrekisteri voi sisältää̈ seuraavat tiedot:

Henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), varaukset, palautteet ja yhteydenottotiedot, suoramarkkinointiluvat ja –kiellot ja asiakkaan tekemät ostokset verkkokaupassa. Saamme tietojasi suoraan sinulta varauksen, tilauksen tai muun yhteydenoton kautta.

Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme tietoa seuraaviin tarkoituksiin: tilattujen sekä varattujen tuotteiden ja palveluiden valmisteluun ja toimitukseen. Tällöin tietojen käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi.

Markkinointi: Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen.

Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta hänen tilatessaan ja ostaessaan tuotteita sekä verkkosivuston käytöstä, ks. tarkemmin kohta ”Evästeet”.

 

7. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asetetaan laitteellesi vieraillessasi verkkosivuillamme.

Käytämme sivustolla kolmannen osapuolen evästeitä, joita käytetään muun muassa sinua kiinnostavan markkinoinnin kohdistamiseen sinulle. Käytämme tällaisia evästeitä, jotta voisimme paremmin kohdentaa mainoskampanjoitamme.

Suostumus evästeiden käyttämiseen

Vieraillessasi ensimmäistä kertaa verkkosivuillamme, annamme sinulle mahdollisuuden hyväksyä tai hylätä evästeiden asettamisen.

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi evästeiden tallentamiseen laitteellesi ottamalla yhteyttä tämän rekisterin pitäjään. Voit myös poistaa laitteellesi jo tallennetut evästeet selaimesi asetuksista.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi. Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille. Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETAalueen ulkopuolella. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla

.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja niihin pääsy on rajattu vain välttämättömälle henkilöstölle. Rekisteri ja sen tiedot ovat suojatulla palvelimella ja sähköinen tiedonsiirto tapahtuu tarvittaessa salattua ja suojattua yhteyttä̈ käyttäen.

Muilta kuin sähköisiltä̈ osin tiedot säilytetään lukituissa ja/tai valvotuissa tiloissa. Säilytämme tietoja pääsääntöisesti 12 kuukautta viimeisimmän varauksen tai käyntisi jälkeen. Tämän ajan jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen. Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista (yhteystiedot ks sivun yläosa kohta 2.). Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

Käytettäessä seitsemännessä kohdassa kuvattuja kolmannen osapuolen palveluita, Kuopio Water Sports Centre Tmi:n solmii kyseisten tahojen kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä, jossa nämä tahot sitoutuvat Tietosuoja-asetuksen mukaisiin velvoitteisiin henkilötietojen käsittelyyn ja mm. tietoturvaan liittyen.

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamisen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

13. Muutokset tähän rekisteriselosteeseen

Kuopio Water Sports Centre Tmi:n voi ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ilman etukäteisilmoitusta. Muutokset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen tai liiketoiminnan kehittämiseen. Suosittelemme rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

bottom of page